Shreemad Bhagwat Katha - Juna Savar (Gadhpur Pradesh)

April 10 to 15, 2015

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-16

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-15

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-14

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-13

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-12

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-11

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-10

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-9

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-8

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-7

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-6

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-5

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-4

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-3

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-2

Bhagwat-Katha-Juna-Savar-1