Shakotav - Meghva (Near Vadtal)

Jan 2015

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-1

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-2

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-3

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-4

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-5

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-6

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-7

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-8

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-9

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-10

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-11

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-12

Shakotsav-Meghva-Near-Vadtal-13