Satsangi Jivan Katha - Day 3 - New Jersey (USA)

July 24, 2015 Divya Gadi Pattabhishek in the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj shree vadtal

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-38

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-1

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-2

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-3

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-4

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-5

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-6

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-7

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-8

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-9

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-10

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-11

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-12

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-13

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-14

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-15

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-16

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-17

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-18

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-19

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-20

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-21

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-22

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-23

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-24

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-25

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-26

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-27

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-28

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-29

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-30

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-31

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-32

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-33

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-34

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-35

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-36

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-37

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-38

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-39

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-40

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-41

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-42

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-43

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-44

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-45

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-46

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-47

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-48

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-49

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-50

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-51

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-52

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-53

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-54

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-55

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-56

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-57

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-58

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-59

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-60

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-61

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-62

Satsangi-Jivan-Katha-Day-3-63