Janmashtami Utsav - Gadhpur

In the presence of P. P. Nana Laljimaharaj shree Pushpendraprasadji Maharaj at swaminarayan mandir gadhpur on Sept 5, 2015

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-20

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-1

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-2

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-3

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-4

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-5

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-6

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-7

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-8

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-9

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-10

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-11

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-12

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-13

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-14

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-15

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-16

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-17

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-18

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-19

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-20

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-21

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-22

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-23

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-24

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-25

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-26

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-27

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-28

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-29

Janmashthmi-Mahotsav-Gadhpur-30