Divya Abhishek, Annkut Darshan - Virginia (USA)

Nov 29, 2015 Swaminarayan Mandir Virginia 1st Patotsav Abhishek by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal