Bhavya Shakotsav & Padharamni - Scranton (USA)

Dec 6, 2015 Shree Swaminarayan Mandir Scranton, PA

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-1

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-2

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-3

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-4

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-5

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-6

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-7

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-8

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-9

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-10

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-11

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-12

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-13

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-14

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-15

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-16

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-17

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-18

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-19

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-20

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-21

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-22

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-23

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-24

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-25

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-26

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-27

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-28

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-29

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-30

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-31

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-32

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-33

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-34

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-35

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-36

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-37

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-38

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-39

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-40

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-41

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-42

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-43

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-44

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-45

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-46

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-47

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-48

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-49

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-50

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-51

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-52

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-53

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-54

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-55

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-56

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-57

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-58

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-59

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-60

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-61

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-62

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-63

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-64

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-65

Shakotsav-and-Padharamni-Scranton-66