Bhavya Satsang Sabha - Yogi Chowk (Surat)

Vadtal desh shree laxminarayan dev gadi - Bhavya Satsang Sabha in the presence of vadtal, junagadh, gadhpur, sardhar, bagasara santo and lakho haribhaktos - July 19, 2015

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-24

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-1

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-2

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-3

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-4

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-5

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-6

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-7

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-8

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-9

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-10

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-11

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-12

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-13

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-14

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-15

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-16

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-17

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-18

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-19

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-20

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-21

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-22

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-23

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-24

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-25

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-26

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-27

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-28

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-29

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-30

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-31

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-32

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-33

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-34

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-35

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-36

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-37

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-38

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-39

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-40

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-41

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-42

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-43

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-44

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-45

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-46

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-47

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-48

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-49

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-50

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-51

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-52

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-53

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-54

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-55

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-56

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-57

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-58

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-59

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-60

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-61

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-62

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-63

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-64

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-65

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-66

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-67

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-68

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-69

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-70

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-71

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-72

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-73

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-74

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-75

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-76

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-77

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-78

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-79

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-80

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-81

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-82

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-83

Bhavya-Satsang-Sabha-Surat-84