Bhagwat Katha - Gadhpur

Dec 4 - 10, 2015 Vakta : P. Chapaiyaprakash Dasji Yajman : Hariprasadbhai Oza

Katha-Gadhpur-1

Katha-Gadhpur-2

Katha-Gadhpur-3

Katha-Gadhpur-4

Katha-Gadhpur-5

Katha-Gadhpur-6

Katha-Gadhpur-7

Katha-Gadhpur-8

Katha-Gadhpur-9

Katha-Gadhpur-10

Katha-Gadhpur-11

Katha-Gadhpur-12

Katha-Gadhpur-13

Katha-Gadhpur-14

Katha-Gadhpur-15