Shree Gopinathji Maharaj 185th Patotsav

Gadhpur Oct 5, 2014

1-Jal-Yatra-1

1-Jal-Yatra-2

1-Jal-Yatra-3

1-Jal-Yatra-4

1-Jal-Yatra-5

1-Jal-Yatra-6

1-Jal-Yatra-7

1-Jal-Yatra-8

1-Jal-Yatra-9

1-Jal-Yatra-10

1-Jal-Yatra-11

1-Jal-Yatra-12

1-Jal-Yatra-13

1-Jal-Yatra-14

1-Jal-Yatra-15

1-Jal-Yatra-16

1-Jal-Yatra-17

1-Jal-Yatra-18

1-Jal-Yatra-19

1-Jal-Yatra-20

1-Jal-Yatra-21

1-Jal-Yatra-22

1-Jal-Yatra-23

1-Jal-Yatra-24

1-Jal-Yatra-25

1-Jal-Yatra-26

1-Jal-Yatra-27

1-Jal-Yatra-28

1-Jal-Yatra-29

1-Jal-Yatra-30

1-Jal-Yatra-31

1-Jal-Yatra-32

1-Jal-Yatra-33

1-Jal-Yatra-34

1-Jal-Yatra-35

1-Jal-Yatra-36

1-Jal-Yatra-37

1-Jal-Yatra-38

1-Jal-Yatra-39

1-Jal-Yatra-40

1-Jal-Yatra-41

1-Jal-Yatra-42

1-Jal-Yatra-43

1-Jal-Yatra-44

2-Divya-Abhishek-Darshan-1

2-Divya-Abhishek-Darshan-2

2-Divya-Abhishek-Darshan-3

2-Divya-Abhishek-Darshan-4

2-Divya-Abhishek-Darshan-5

2-Divya-Abhishek-Darshan-6

2-Divya-Abhishek-Darshan-7

2-Divya-Abhishek-Darshan-8

2-Divya-Abhishek-Darshan-9

2-Divya-Abhishek-Darshan-10

2-Divya-Abhishek-Darshan-11

2-Divya-Abhishek-Darshan-12

2-Divya-Abhishek-Darshan-13

2-Divya-Abhishek-Darshan-14

2-Divya-Abhishek-Darshan-15

2-Divya-Abhishek-Darshan-16

2-Divya-Abhishek-Darshan-17

2-Divya-Abhishek-Darshan-18

2-Divya-Abhishek-Darshan-19

2-Divya-Abhishek-Darshan-20

2-Divya-Abhishek-Darshan-21

2-Divya-Abhishek-Darshan-22

2-Divya-Abhishek-Darshan-23

2-Divya-Abhishek-Darshan-24

2-Divya-Abhishek-Darshan-25

03-Satsang-Sabha-1

03-Satsang-Sabha-2

03-Satsang-Sabha-3

03-Satsang-Sabha-4

03-Satsang-Sabha-5

03-Satsang-Sabha-6

03-Satsang-Sabha-7

03-Satsang-Sabha-8

03-Satsang-Sabha-9

03-Satsang-Sabha-10