Richmond, VA (USA) - Murti Pratishtha & Yagna Darshan

Shree Swaminarayan Mandir Nov 26 - Dec 3, 2014