Rajkot ma 350 Ghare P. P. Nana Laljimaharaj Shree Ni Padharamni - Pratham Charan

June 8 - 9, 2014