Purushottam Prakash Katha

Dadakharchar Darbar - Gadhpur Jan 2014

Purushottam-Prakash-Katha-1

Purushottam-Prakash-Katha-2

Purushottam-Prakash-Katha-3

Purushottam-Prakash-Katha-4

Purushottam-Prakash-Katha-5

Purushottam-Prakash-Katha-6

Purushottam-Prakash-Katha-7

Purushottam-Prakash-Katha-8

Purushottam-Prakash-Katha-9

Purushottam-Prakash-Katha-10

Purushottam-Prakash-Katha-11

Purushottam-Prakash-Katha-12

Purushottam-Prakash-Katha-13