Kayavarohan (Dist. Vadodara)

Satsang Sabha June 29, 2014

Kelod (Dist. Bharuch)

Murti Pratishtha Mahtosav  May 2, 2014