Kalyanpar (Dist. Savarkundla)

Murti Pratishtha Mahotsav May 15 - 19, 2014

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-5

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-1

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-2

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-3

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-4

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-6

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-7

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-8

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-9

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-10

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-11

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-12

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-13

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-14

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-15

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-16

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-17

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-18

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-19

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-20

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-21

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-22

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-23

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-24

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-25

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-26

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-27

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-28

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-29

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-30

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-31

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-32

Murti-Pratishtha-Kalyanpar-33