Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Day 2 - Bhavya Sobhayatra

Bhavya-Sobhayatra-810

Bhavya-Sobhayatra-1100

Bhavya-Sobhayatra-212

Bhavya-Sobhayatra-310

Bhavya-Sobhayatra-410

Bhavya-Sobhayatra-510

Bhavya-Sobhayatra-610

Bhavya-Sobhayatra-710

Bhavya-Sobhayatra-811

Bhavya-Sobhayatra-910

Bhavya-Sobhayatra-1010

Bhavya-Sobhayatra-1110

Bhavya-Sobhayatra-1210

Bhavya-Sobhayatra-1310

Bhavya-Sobhayatra-1410

Bhavya-Sobhayatra-1510

Bhavya-Sobhayatra-1610

Bhavya-Sobhayatra-1710

Bhavya-Sobhayatra-1810

Bhavya-Sobhayatra-1910

Bhavya-Sobhayatra-2010

Bhavya-Sobhayatra-213

Bhavya-Sobhayatra-221

Bhavya-Sobhayatra-241

Bhavya-Sobhayatra-251

Bhavya-Sobhayatra-261

Bhavya-Sobhayatra-271

Bhavya-Sobhayatra-281

Bhavya-Sobhayatra-291

Bhavya-Sobhayatra-301

Bhavya-Sobhayatra-311

Bhavya-Sobhayatra-321

Bhavya-Sobhayatra-331

Bhavya-Sobhayatra-341

Bhavya-Sobhayatra-351

Bhavya-Sobhayatra-361

Bhavya-Sobhayatra-371

Bhavya-Sobhayatra-381

Bhavya-Sobhayatra-391

Bhavya-Sobhayatra-401

Bhavya-Sobhayatra-411

Bhavya-Sobhayatra-421

Bhavya-Sobhayatra-431

Bhavya-Sobhayatra-441

Bhavya-Sobhayatra-451

Bhavya-Sobhayatra-461

Bhavya-Sobhayatra-471

Bhavya-Sobhayatra-481

Bhavya-Sobhayatra-491

Bhavya-Sobhayatra-501

Bhavya-Sobhayatra-511

Bhavya-Sobhayatra-521

Bhavya-Sobhayatra-531

Bhavya-Sobhayatra-541

Bhavya-Sobhayatra-551

Bhavya-Sobhayatra-561

Bhavya-Sobhayatra-571

Bhavya-Sobhayatra-581

Bhavya-Sobhayatra-591

Bhavya-Sobhayatra-601

Bhavya-Sobhayatra-611

Bhavya-Sobhayatra-621

Bhavya-Sobhayatra-631

Bhavya-Sobhayatra-641

Bhavya-Sobhayatra-651

Bhavya-Sobhayatra-661

Bhavya-Sobhayatra-671

Bhavya-Sobhayatra-681

Bhavya-Sobhayatra-691

Bhavya-Sobhayatra-701

Bhavya-Sobhayatra-711

Bhavya-Sobhayatra-721

Bhavya-Sobhayatra-731

Bhavya-Sobhayatra-741

Bhavya-Sobhayatra-751

Bhavya-Sobhayatra-761

Bhavya-Sobhayatra-771

Bhavya-Sobhayatra-781

Bhavya-Sobhayatra-791

Bhavya-Sobhayatra-801

Bhavya-Sobhayatra-812

Bhavya-Sobhayatra-821

Bhavya-Sobhayatra-831

Bhavya-Sobhayatra-841

Bhavya-Sobhayatra-851

Bhavya-Sobhayatra-861

Bhavya-Sobhayatra-871

Bhavya-Sobhayatra-881

Bhavya-Sobhayatra-891

Bhavya-Sobhayatra-901

Bhavya-Sobhayatra-911

Bhavya-Sobhayatra-921

Bhavya-Sobhayatra-931

Bhavya-Sobhayatra-941

Bhavya-Sobhayatra-951

Bhavya-Sobhayatra-961

Bhavya-Sobhayatra-971

Bhavya-Sobhayatra-981

Bhavya-Sobhayatra-991

Bhavya-Sobhayatra-1001

Bhavya-Sobhayatra-1011

Bhavya-Sobhayatra-1021

Bhavya-Sobhayatra-1031

Bhavya-Sobhayatra-1041

Bhavya-Sobhayatra-1051

Bhavya-Sobhayatra-1061

Bhavya-Sobhayatra-1071

Bhavya-Sobhayatra-1081

Bhavya-Sobhayatra-1091

Bhavya-Sobhayatra-1101

Bhavya-Sobhayatra-1111

Bhavya-Sobhayatra-1121

Bhavya-Sobhayatra-1131

Bhavya-Sobhayatra-1141

Bhavya-Sobhayatra-1151

Bhavya-Sobhayatra-1161

Bhavya-Sobhayatra-1171

Bhavya-Sobhayatra-1181

Bhavya-Sobhayatra-1191

Bhavya-Sobhayatra-1201

Bhavya-Sobhayatra-1211

Bhavya-Sobhayatra-1221

Bhavya-Sobhayatra-1231

Bhavya-Sobhayatra-1241

Bhavya-Sobhayatra-1251

Bhavya-Sobhayatra-1261

Bhavya-Sobhayatra-1271

Bhavya-Sobhayatra-1281

Bhavya-Sobhayatra-1291

Bhavya-Sobhayatra-1301

Bhavya-Sobhayatra-1311

Bhavya-Sobhayatra-1321

Bhavya-Sobhayatra-1331

Bhavya-Sobhayatra-1341

Bhavya-Sobhayatra-1351

Bhavya-Sobhayatra-1361

Bhavya-Sobhayatra-1371

Bhavya-Sobhayatra-1381

Bhavya-Sobhayatra-1391

Bhavya-Sobhayatra-1401

Bhavya-Sobhayatra-1411

Bhavya-Sobhayatra-1421

Bhavya-Sobhayatra-1431

Bhavya-Sobhayatra-1441

Bhavya-Sobhayatra-1451

Bhavya-Sobhayatra-1461

Bhavya-Sobhayatra-1471

Bhavya-Sobhayatra-1481

Bhavya-Sobhayatra-1491

Bhavya-Sobhayatra-1501

Bhavya-Sobhayatra-1511

Bhavya-Sobhayatra-1521

Bhavya-Sobhayatra-1531

Bhavya-Sobhayatra-1541

Bhavya-Sobhayatra-1551

Bhavya-Sobhayatra-1561

Bhavya-Sobhayatra-1571

Bhavya-Sobhayatra-1581

Bhavya-Sobhayatra-1591

Bhavya-Sobhayatra-1601

Bhavya-Sobhayatra-1611

Bhavya-Sobhayatra-1621

Bhavya-Sobhayatra-1631

Bhavya-Sobhayatra-1641

Bhavya-Sobhayatra-1651

Bhavya-Sobhayatra-1661

Bhavya-Sobhayatra-1671

Bhavya-Sobhayatra-1681

Bhavya-Sobhayatra-1691

Bhavya-Sobhayatra-1701

Bhavya-Sobhayatra-1711

Bhavya-Sobhayatra-1721

Bhavya-Sobhayatra-1731

Bhavya-Sobhayatra-1741

Bhavya-Sobhayatra-1751

Bhavya-Sobhayatra-1761

Bhavya-Sobhayatra-1771

Bhavya-Sobhayatra-1781

Bhavya-Sobhayatra-1791

Bhavya-Sobhayatra-1801

Bhavya-Sobhayatra-1811

Bhavya-Sobhayatra-1821

Bhavya-Sobhayatra-1831

Bhavya-Sobhayatra-1841

Bhavya-Sobhayatra-1851

Bhavya-Sobhayatra-1861

Bhavya-Sobhayatra-1871

Bhavya-Sobhayatra-1881