Swaminarayan Mandir Mandavdhar

4th Patotsav Mahotsav April 2013

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-1

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-2

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-3

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-4

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-5

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-6

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-7

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-8

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-9

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-10

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-11

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-12

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-13

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-14

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-15

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-16

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-17

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-18

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-19

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-20

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-21

4th-Patotsav-Swaminarayan-Mandir-Mandavdhar-22