Pratishtha Mahotsav

Sankarpara (Botad) May 13, 2013

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-2

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-3

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-5

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-6

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-7

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-8

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-9

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-10

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-11

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-12

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-13

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-14

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-15

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-16

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-17

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-18

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-19

sankarpara-botad-shivmandir-pratishtha-20