Murti Pratishtha Mahtosav

Navagam (Gadhpur Pradesh) Jan 17, 2013

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-1

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-2

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-3

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-4

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-5

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-6

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-7

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-8

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-9

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-10

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-11

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-12

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-13

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-14

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-15

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-16

Pratishtha-Mahotsav-Navagam-17