Maha Shivratri Uttsav

Swaminarayan Mandir Junagadh March 10, 2013

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-4

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-3

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-1

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-2

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-5

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-6

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-7

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-8

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-9

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-10

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-11

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-12

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-13

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-14

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-15

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-16

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-17

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-18

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-19

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-20

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-21

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-22

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-23

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-24

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-25

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-26

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-27

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-28

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-29

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-30

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-31

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-32

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-33

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-34

Maha-Shivratri-Junagadh-March-10-35