Harikrushna Maharaj's 153 Patotsav

Gadhpur March 16,  2013

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-11

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-10

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-1

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-12

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-13

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-14

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-15

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-16

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-17

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-2

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-3

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-4

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-5

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-6

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-7

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-8

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-9

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-101

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-111

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-121

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-131

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-141

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-151

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-161

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-171

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-18

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-19

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-20

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-21

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-22

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-23

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-24

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-25

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-26

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-27

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-28

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-29

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-30

Harikrushna-Maharaj-153-Patotsav-Gadhpur-31