Ghanshyam Maharaj No Patotsav

Swaminarayan Mandir Gadhpur Feb 28, 2013

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-1

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-2

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-3

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-4

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-5

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-6

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-7

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-8

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-9

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-10

Ghanshyam-Maharaj-Patotsav-Gadhpur-11