Bhavya Rajat Jayanti Mahotsav

Swaminarayan Mahila Mandir - Savar Kundla April 4 - 10, 2013