Bal Yuva Mahotsav

Swaminarayan Mandir Sardhar May 7 - 10, 2013