1st Patotsav Mahtosav

Swaminarayan Mandir Anand Feb 2013

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-1

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-2

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-3

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-4

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-5

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-6

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-7

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-8

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-9

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-10

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-11

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-12

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-13

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-14

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-15

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-16

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-17

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-18

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-19

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-20

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-21

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-22

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-23

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-24

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-25

1st-Patostav-Swaminarayan-Mandir-Anand-26