Purushottam Prakash Katha

Dahisar (Mumbai) March 21 - 25, 2012

Katha_Dahisar-Mumbai-1

Katha_Dahisar-Mumbai-2

Katha_Dahisar-Mumbai-3

Katha_Dahisar-Mumbai-4

Katha_Dahisar-Mumbai-6

Katha_Dahisar-Mumbai-9

Katha_Dahisar-Mumbai-10

Katha_Dahisar-Mumbai-11

Katha_Dahisar-Mumbai-12

Katha_Dahisar-Mumbai-13

Katha_Dahisar-Mumbai-14

Katha_Dahisar-Mumbai-15

Katha_Dahisar-Mumbai-17

Katha_Dahisar-Mumbai-24

Katha_Dahisar-Mumbai-27

Katha_Dahisar-Mumbai-29

Katha_Dahisar-Mumbai-30

Katha_Dahisar-Mumbai-31

Katha_Dahisar-Mumbai-32

Katha_Dahisar-Mumbai-34

Katha_Dahisar-Mumbai-41

Katha_Dahisar-Mumbai-42

Katha_Dahisar-Mumbai-43

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-1

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-2

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-3

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-4

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-5

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-6

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-7

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-8

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-9

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-10

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-11

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-12

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-13

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-14

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-15

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-16

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-17

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-18

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-19

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-20

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-21

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-22

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-23

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-24

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-25

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-26

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-27

Katha_Dahisar-Mumbai-16

Katha_Dahisar-Mumbai-21

Katha_Dahisar-Mumbai-33

Katha_Dahisar-Mumbai-44

Katha_Dahisar-Mumbai-61

Katha_Dahisar-Mumbai-91

Katha_Dahisar-Mumbai-101

Katha_Dahisar-Mumbai-111

Katha_Dahisar-Mumbai-121

Katha_Dahisar-Mumbai-131

Katha_Dahisar-Mumbai-141

Katha_Dahisar-Mumbai-151

Katha_Dahisar-Mumbai-171

Katha_Dahisar-Mumbai-241

Katha_Dahisar-Mumbai-271

Katha_Dahisar-Mumbai-291

Katha_Dahisar-Mumbai-301

Katha_Dahisar-Mumbai-311

Katha_Dahisar-Mumbai-321

Katha_Dahisar-Mumbai-341

Katha_Dahisar-Mumbai-411

Katha_Dahisar-Mumbai-421

Katha_Dahisar-Mumbai-431

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-110

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-28

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-31

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-41

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-51

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-61

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-71

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-81

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-91

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-101

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-111

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-121

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-131

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-141

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-151

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-161

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-171

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-181

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-191

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-201

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-211

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-221

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-231

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-241

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-251

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-261

P.-Laljimaharaj-shree_Aashirvad-271