Murti Prathistha Mahotsav

Kadadhara (Ta. Dabhoi)  

Murti-Pratistha_Kadadhara-1

Murti-Pratistha_Kadadhara-2

Murti-Pratistha_Kadadhara-3

Murti-Pratistha_Kadadhara-4

Murti-Pratistha_Kadadhara-5

Murti-Pratistha_Kadadhara-6

Murti-Pratistha_Kadadhara-7

Murti-Pratistha_Kadadhara-8

Murti-Pratistha_Kadadhara-9

Murti-Pratistha_Kadadhara-10

Murti-Pratistha_Kadadhara-11

Murti-Pratistha_Kadadhara-12

Murti-Pratistha_Kadadhara-13

Murti-Pratistha_Kadadhara-14

Murti-Pratistha_Kadadhara-15

Murti-Pratistha_Kadadhara-16

Murti-Pratistha_Kadadhara-17

Murti-Pratistha_Kadadhara-18

Murti-Pratistha_Kadadhara-19

Murti-Pratistha_Kadadhara-20

Murti-Pratistha_Kadadhara-21

Murti-Pratistha_Kadadhara-22

Murti-Pratistha_Kadadhara-23

Murti-Pratistha_Kadadhara-24

Murti-Pratistha_Kadadhara-25

Murti-Pratistha_Kadadhara-26

Murti-Pratistha_Kadadhara-27

Murti-Pratistha_Kadadhara-28

Murti-Pratistha_Kadadhara-29

Murti-Pratistha_Kadadhara-30

Murti-Pratistha_Kadadhara-31

Murti-Pratistha_Kadadhara-32

Murti-Pratistha_Kadadhara-33

Murti-Pratistha_Kadadhara-34

Murti-Pratistha_Kadadhara-35

Murti-Pratistha_Kadadhara-36

Murti-Pratistha_Kadadhara-37

Murti-Pratistha_Kadadhara-38

Murti-Pratistha_Kadadhara-39

Murti-Pratistha_Kadadhara-40