Harikrushan Maharaj 152th Patotsav - Junagadh

March 10, 2012

Patotsav_Junagadh-1

Patotsav_Junagadh-2

Patotsav_Junagadh-3

Patotsav_Junagadh-4

Patotsav_Junagadh-5

Patotsav_Junagadh-6

Patotsav_Junagadh-7

Patotsav_Junagadh-8

Patotsav_Junagadh-9

Patotsav_Junagadh-10

Patotsav_Junagadh-11

Patotsav_Junagadh-12

Patotsav_Junagadh-13

Patotsav_Junagadh-14

Patotsav_Junagadh-15

Patotsav_Junagadh-16

Patotsav_Junagadh-17

Patotsav_Junagadh-18

Patotsav_Junagadh-19

Patotsav_Junagadh-20

Patotsav_Junagadh-21

Patotsav_Junagadh-22

Patotsav_Junagadh-23

Patotsav_Junagadh-24

Patotsav_Junagadh-25

Patotsav_Junagadh-26

Patotsav_Junagadh-27

Patotsav_Junagadh-28

Patotsav_Junagadh-29

Patotsav_Junagadh-30

Patotsav_Junagadh-31

Patotsav_Junagadh-32

Patotsav_Junagadh-33

Patotsav_Junagadh-34

Patotsav_Junagadh-35

Patotsav_Junagadh-36

Patotsav_Junagadh-37

Patotsav_Junagadh-38

Patotsav_Junagadh-39

Patotsav_Junagadh-40

Patotsav_Junagadh-41

Patotsav_Junagadh-42

Patotsav_Junagadh-43

Patotsav_Junagadh-44

Patotsav_Junagadh-45

Patotsav_Junagadh-46

Patotsav_Junagadh-47

Patotsav_Junagadh-48

Patotsav_Junagadh-49

Patotsav_Junagadh-50

Patotsav_Junagadh-51

Patotsav_Junagadh-52

Patotsav_Junagadh-53

Patotsav_Junagadh-54

Patotsav_Junagadh-55

Patotsav_Junagadh-56

Patotsav_Junagadh-57

Patotsav_Junagadh-58

Patotsav_Junagadh-59

Patotsav_Junagadh-60

Patotsav_Junagadh-61

Patotsav_Junagadh-62

Patotsav_Junagadh-63

Patotsav_Junagadh-64

Patotsav_Junagadh-65

Patotsav_Junagadh-66

Patotsav_Junagadh-67

Patotsav_Junagadh-68

Patotsav_Junagadh-69

Patotsav_Junagadh-70

Patotsav_Junagadh-71

Patotsav_Junagadh-100