Swaminarayan Satsang Chhavani

Bhavnagar Feb 19-23, 2011