Swaminarayan Satsang Chhavani

Bhavnagar

Feb 19-23, 2011