Shreemad Bhagwat Parayan

Abharampara (Gadhpur Pradesh)

May 26 – June 1, 2013