Shree Swaminarayan Mahotsav

Pithavadi (Gadhpur Pradesh)

March 11, 2012