Shree Hanumnaji Pratishtha

Motisar (Junagadh Pradesh)

April 8, 2012