Satsangi Jivan Parayan & Samuj Janoi Mahotsav – Piprala (Gadhpur Pradesh)