Nutan Mandir Khatmurhat Mahotsav – Sar (Near Sardhar)