Murti Pratishtha Mahtosav

Navagam (Gadhpur Pradesh)

Jan 17, 2013