Murti Pratishtha Mahotsav – Mandva Dist. Bhavnagar