Masik Satsang Sabha – Mota Varachha Surat – April 2017