Jam Vanthali Dist. Janmnagar – Mahila Mandir Khatmurhat