Gadhpur – Dada na Darbar ma divya Katha – April 2016