Dundas (Dist. Bhavnagar)

Murti Pratishtha Mahotsav

May 16, 2014