26 January Celeration – Bal mandal – Motavarachh Surat