Shikshapatri Shlok 160 ( શિક્ષાપત્રી શ્લોક ૧૬૦ )

અને તે સુવાસિની સ્ત્રીઓ તેમણે રૂપ ને યૌવન તેણે યુક્ત અને ગુણવાન એવો જે અન્ય પુરુષ તેનો પ્રસંગ સહજ સ્વભાવે પણ ન કરવો. ||૧૬૦||

They shall never keep contact with any young man other than their husband even though the other man may be handsome and virtuous. ||160 ||