Shikshapatri Shlok 10 ( શિક્ષાપત્રી શ્લોક ૧૦ )

તે માટે અમારા શિષ્ય એવા જે તમે સર્વે તેમણે તો પ્રીતિએ કરીને આ શિક્ષાપત્રીને અનુસરીને જ નિરંતર સાવધાનપણે વર્તવું, પણ આ શિક્ષાપત્રીનું ઉલ્લંઘન કરીને વર્તવું નહિ. ||૧૦||

Those who will violate the Hence forever, all my disciples do love and follow the commandments of this Shikshapatri vigilantly and do not violate them. ||10||