Free Eye Operation Camp – Khambha (Dist. Junagadh)

Laxminarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM) Khambha - Dist. Junadadh organized free Eye operation camp.